Психологическая поддержка иностранцев

Напрямок Психологічна адаптація та підтримка іноземних громадян в Україні (для англомовних громадян)

 1. Знайомство з українським менталітетом, традиціями ,звичками з метою уникнення можливих конфліктних ситуацій.
 2. Психологічна адаптація іноземних громадян до умов проживання в Україні як метод запобігання депресивних станів.
 3. Надання психологічної підтримки при знайомстві з українським діловим середовищем.
 4. Знаходження психологічного контакту з українською молоддю.
 5. Психологічна допомога в комунікативній компетенції.
 6. Побудова моделі психологічної співпраці з українським середовищем( включає такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, інформаційний).
 7. Психологічне подолання «культурного шоку» як форми внутрішньої стурбованості та тривоги.
 8. Психологічне розуміння нової соціокультурної реальності.
 9. Підтримка стану позитивного психологічного настрою.
 10. Психологічне супроводження в неформальних умовах та створенні сприятливої комунікації.
 11. Вивчення української (російської) мови (додаткова оплата)

Direction:

Psychological Adaptation and Support of Foreign Citizens in Ukraine

(For English-speaking Citizens)

 1. Getting acquainted with Ukrainian mentality, traditions, habits in order to avoid possible conflict situations.
 2. Psychological adaptation of foreign citizens to living conditions in Ukraine as a method of preventing depression.
 3. Providing psychological support when getting acquainted with the Ukrainian business environment.
 4. Finding psychological contact with Ukrainian youth.
 5. Psychological help in communicative competence .
 6. Creation of the model of psychological cooperation with the Ukrainian environment (includes the following components: motivational, cognitive, emotional-volitional, informational).
 7. Psychological overcoming of «cultural shock» as a form of internal concern and anxiety.
 8. Psychological understanding of the new socio-cultural reality.
 9. Supporting the state of positive psychological mood.
 10. Psychological support in informal conditions and creation of favorable communication.
 11. Ukrainian (Russian) language study (additional cost)