Психологическая поддержка иностранцев
Напрямок — Психологічна адаптація та підтримка іноземних громадян в Україні (для англомовних громадян)
 • Знайомство з українським менталітетом, традиціями ,звичками з метою уникнення можливих конфліктних ситуацій.
 • Психологічна адаптація іноземних громадян до умов проживання в Україні як метод запобігання депресивних станів.
 • Надання психологічної підтримки при знайомстві з українським діловим середовищем.
 • Знаходження психологічного контакту з українською молоддю.
 • Психологічна допомога в комунікативній компетенції.
 • Побудова моделі психологічної співпраці з українським середовищем( включає такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, інформаційний).
 • Психологічне подолання «культурного шоку» як форми внутрішньої стурбованості та тривоги.
 • Психологічне розуміння нової соціокультурної реальності.
 • Підтримка стану позитивного психологічного настрою.
 • Психологічне супроводження в неформальних умовах та створенні сприятливої комунікації.
 • Вивчення української (російської) мови (додаткова оплата)
Direction: Psychological Adaptation and Support of Foreign Citizens in Ukraine (For English-speaking Citizens)
 • Getting acquainted with Ukrainian mentality, traditions, habits in order to avoid possible conflict situations.
 • Psychological adaptation of foreign citizens to living conditions in Ukraine as a method of preventing depression.
 • Providing psychological support when getting acquainted with the Ukrainian business environment.
 • Finding psychological contact with Ukrainian youth.
 • Psychological help in communicative competence.
 • Creation of the model of psychological cooperation with the Ukrainian environment (includes the following components: motivational, cognitive, emotional-volitional, informational).
 • Psychological overcoming of «cultural shock» as a form of internal concern and anxiety.
 • Psychological understanding of the new socio-cultural reality.
 • Supporting the state of positive psychological mood.
 • Psychological support in informal conditions and creation of favorable communication.
 • Ukrainian (Russian) language study (additional cost)

Узнайте больше

Закажите обратный звонок